Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Urząd Gminy Przodkowo

Piątek, 3 grudnia 2021

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Przetargi - do 18.06.2008
strona 1 z 17 | 12345...17»
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012"
Przodkowo, dnia  08  lipca  2008 rok
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.39 – przetarg nieograniczony ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że na realizację zamówienia pod nazwą „Wykonanie kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012" wybrano Firmę KASZUB Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino, ul. Kolejowa 4, która zaoferowało za realizację zamówienia najniższą cenę:
 

- 832.608,12   zł netto
- 1.015.781,91  zł brutto                                                                       Wójt Gminy
                                                   mgr inż. Andrzej Wyrzykowski
 

Osoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytworzenia informacji: 11-07-2008
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: 11-07-2008

Budowa sieci wodociagowej w Czeczewie
Przetarg na budowę odcinka sieci wodociągowej w Czeczewie

O G Ł O S Z E N I E


GMINA PRZODKOWO

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający : Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/ e-mail/ ug@przodkowo.pl

strona internetowa : www.bip.przodkowo.pl


2. Osoba upoważniona do kontaktu : Lidia Polańska

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/e-mail/ nieruchomosci@przodkowo.pl


 • 3. Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje - taki jak w pkt. 1
 • 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową - taki jak w pkt. 1
 • 5. Adres, na który należy przesłać oferty - taki jak w pkt. 1

 • 6. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Czeczewie

Wspólny Słownik Zamówień (PCV)

Główny przedmiot : 45.00.00.00-7


Zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

 1. wykonanie rurociągów PE, Dz= 90, o długości : 183 mb
 2. wykonanie rurociągów PE, Dz= 110, o długości : 365 mb

 • 7. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

 • 8. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

9. Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy

10.Wadium

 • 1) Oferent winien złożyć wadium w wysokości określonej w 2.000,00 zł
 • 2) Wadium powinno być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :

 • a) pieniądzu (przelew na konto Zamawiającego),
 • b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 • c) gwarancjach bankowych,
 • d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 póz. 1158 z późn. zm).

11. Warunki uczestnictwa w przetargu :


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • - zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia
 • - nie podlegają wykluczeniu z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia na podstawie w art.24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie artykułu 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

 • a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W dokumencie tym winna być wskazana osoba lub osoby uprawniona do podpisania oferty.
 • b. Oświadczenia stosownie do art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 ).

c. podpisany projekt umowy (załącznik nr 3)

d. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót

 • 11. Kryterium oceny oferty -

- cena 100%


 • 12. Materiały przetargowe ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępne są nieodpłatnie tutaj:
 • Specyfikacja wraz z załącznikami (156KB)
 • Przedmiar (630KB)
 • Opis techniczny (1256KB)
 • Projekt (263KB), (399KB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych • lub pod adresem wymienionym w pkt. 1

 • 13. Termin związania z ofertą - 30 dni

15. Termin składania ofert :09-07-2008 Godz. 10:15


 • 14. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert :

Data 09.07.2008 Godzina 10:30


Miejsce : Urząd Gminy w Przodkowie, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

sala nr 11 .


Przodkowo, dnia 18 czerwca 2008 rokuOsoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Ogłoszenie o wyborze oferty

Osoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytwarzenia informacji: 23-07-2008
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: 23-07-2008

Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Cała dokumentacja w pliku zip w treści wiadomości.

Dokumentacja - pobierz (31035KB)

Osoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: -----

Zarządzenie nr 22/2008
W sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Przodkowo położonych w miejscowości Kobysewo.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22 /2008
Wójta Gminy Przodkowo
z dnia 21 maja 2008 roku


W sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Przodkowo położonych w miejscowości Kobysewo.


Na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz.U. z 2004 roku ,Nr 261, poz. 2604 ze zmianami ), w związku z § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004 roku, nr 207, poz. 2108/ oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst w Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591 ze zmianami )


WÓJT GMINY PRZODKOWO, zarządza, co następuje:

& 1

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Przodkowo położonych w Kobysewie:

1 Działki nr : 118/14, 118/15, 118/16, 118/18 zapisane w KW 47752


& 2

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (40KB)Osoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: -----

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę mieszanki żwirowej
Przodkowo, dnia 17.04.2008 rok


GnF/340/6/2008


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.39 – przetarg nieograniczony ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że na realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa mieszanki żwirowej na drogi Gminy Przodkowo w 2008 roku wybrano Firmę „HERKULES” Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Bolesław Formella Barwik, ul. Słoneczna 10, 83-305 Pomieczyno, która zaoferowało za realizację zamówienia najniższą cenę:

- 13,00 zł netto za 1 tonę mieszanki
- 15,86 zł brutto za 1 tonę mieszankiWójt Gminy
Andrzej Wyrzykowski


Osoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: -----

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę gruzu

Przodkowo, dnia 17.04.2008 rok

GnF/340/6/2008


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.39 – przetarg nieograniczony ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że na realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa gruzu ceglanego i betonowego kruszonego w 2008 roku wybrano Firmę „Usługi Transportowo-Handlowe PRACE ZIEMNE Zdzisław Okrój, Barwik, ul. Słoneczna 8, 83-305 Pomieczyno, która zaoferowało za realizację zamówienia najniższą cenę:


Gruz ceglany :
- 36,00 zł netto za 1 tonę
- 43,92 zł brutto za 1 tonę

Gruz betonowy
- 43,00 zl za 1 tonę
- 52,46 zł za 1 tonę


Wójt Gminy
Andrzej Wyrzykowski
Osoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na dostawę gruzu
Przetarg na dostawę ceglanego i betonowego kruszonego w 2008 roku

O G Ł O S Z E N I E


GMINA PRZODKOWO

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający : Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/ e-mail/ ug@przodkowo.pl

strona internetowa : www.bip.przodkowo.pl


2. Osoba upoważniona do kontaktu : Lidia Polańska

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/e-mail/ nieruchomosci@przodkowo.pl


 • 3. Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje - taki jak w pkt. 1
 • 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową - taki jak w pkt. 1
 • 5. Adres, na który należy przesłać oferty - taki jak w pkt. 1

 • 6. Przedmiot zamówienia :

Dostawa gruzu ceglanego i betonowego kruszonego w 2008 roku


Zakres zamówienia obejmuje dostawę gruzu ceglanego i betonowego kruszonego frakcji 0-63 mm na wskazane odcinki dróg gminnych i jego rozplantowanie w orientacyjnej ilości 2000 ton


 • 7. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

 • 8. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

9. Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie do 31 grudnia 2008 roku

10. Wadium nie jest wymagane

 • 11. Warunki uczestnictwa w przetargu :

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych

12. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące świadczenia i dokumenty:

 • a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W dokumencie tym winna być wskazana osoba lub osoby uprawniona do podpisania oferty.
 • b. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 ).

c. podpisany projekt umowy (załącznik nr 3 )

 • 13 Kryterium oceny oferty -

- cena 100%


 • 14 materiały przetargowe ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępne są nieodpłatnie tutaj

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (52KB)
2) Formularz oferty - (26KB)
3) Druk oświadczenia - (23KB)
4) Projekt umowy - (35KB)

 • lub pod adresem wymienionym w pkt. 1

 • 15 Termin związania z ofertą - 30 dni

16. Termin składania ofert : 17-04-2008 Godz. 10:30

Miejsce: Urząd Gminy w Przodkowie, 83-304 Przodkowo,

ul. Kartuska 21, pokój nr 12 (Sekretariat Urzędu)

 • 17 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert :

Data : 17.04.2008 Godzina 10:45


Miejsce : Urząd Gminy w Przodkowie, 83-304 Przodkowo

Ul. Kartuska 21, pokój nr 11 (sala posiedzeń)Przodkowo, dnia 8 kwietnia 2008 roku
Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na dostawę gruzu

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na dostawę gruzu

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na dostawę gruzu

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na dostawę gruzu

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej
Przetarg na wykonanie wymiany sieci wodociągowej na ulicy Topolowej w Przodkowie

O G Ł O S Z E N I E


GMINA PRZODKOWO

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający : Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/ e-mail/ ug@przodkowo.pl

strona internetowa : www.bip.przodkowo.pl


2. Osoba upoważniona do kontaktu : Lidia Polańska

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/e-mail/ nieruchomosci@przodkowo.pl


 • 3. Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje - taki jak w pkt. 1
 • 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową - taki jak w pkt. 1
 • 5. Adres, na który należy przesłać oferty - taki jak w pkt. 1

 • 6. Przedmiot zamówienia :

Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Topolowej w Przodkowie

Wspólny Słownik Zamówień (PCV)

Główny przedmiot : 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty: 45.23.21.00-3

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

 1. wykonanie rurociągów PE, Dz=110, o długości : 275 mb
 2. wykonanie 8 szt. Przyłączy z rur PE Sr. 50 mm o długości: 104 mb

 • 7. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

 • 8. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

9. Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy

10.Wadium

 • 1) Oferent winien złożyć wadium w wysokości określonej w 3.000,00 zł
 • 2) Wadium powinno być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :

 • a) pieniądzu (przelew na konto Zamawiającego),
 • b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 • c) gwarancjach bankowych,
 • d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 póz. 1158 z późn. zm).

11. Warunki uczestnictwa w przetargu :


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • - zapewnią 36 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia
 • - nie podlegają wykluczeniu z ubiegania o udzielenie przedmiotowego zamówienia na podstawie w art.24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące oświadczenia i dokumenty:

na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie artykułu 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów:

 • a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W dokumencie tym winna być wskazana osoba lub osoby uprawniona do podpisania oferty.
 • b. Oświadczenia stosownie do art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 ).

c. podpisany projekt umowy (załącznik nr 3)

d. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót

 • 11. Kryterium oceny oferty -

- cena 100%


 • 12. Materiały przetargowe ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępne są nieodpłatnie tutaj:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (172KB)

2) Specyfikacje techniczne - (346KB)
3) Przedmiar robót - (60KB)
4) Rysunki - (179KB), (190KB)

 • lub pod adresem wymienionym w pkt. 1

 • 13. Termin związania z ofertą - 30 dni

15. Termin składania ofert : 29-04-2008 Godz. 10:15


 • 14. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert :

Data 29.04.2008 Godzina 10:30


Miejsce : Urząd Gminy w Przodkowie, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

sala nr 11 .


Przodkowo, dnia 07 kwietnia 2008 rokuOsoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Przetarg na wymianę sieci wodociągowej

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Dostawa 7000 sztuk płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu Yombo"


GnF/340/3/2008

Przodkowo, dnia 27.03.2008 rok


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.39 – przetarg nieograniczony ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że na realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa 7000 sztuk płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu Yombo" wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRÓJBET sp. z o.o., Mojusz, 83-334 Miechucino, które zaoferowało za realizację zamówienia najniższą cenę:

- 322.000,00 zł netto
- 392.840,00 zł bruttoWójt Gminy
mgr inż. Andrzej WyrzykowskiOsoba wytwarzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Miszewski Sławomir
Data wprowadzenia informacji: -----

Utrzymanie dróg gminnych
Przetarg na utrzymanie dróg gminych w 2008 roku

O G Ł O S Z E N I E


GMINA PRZODKOWO

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający : Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/ e-mail/ ug@przodkowo.pl

strona internetowa : www.bip.przodkowo.pl


2. Osoba upoważniona do kontaktu : Lidia Polańska

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

tel. /58/ 685-14-25, fax /58/ 685-13-61

/e-mail/ nieruchomosci@przodkowo.pl


 • 3. Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje - taki jak w pkt. 1
 • 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową - taki jak w pkt. 1
 • 5. Adres, na który należy przesłać oferty - taki jak w pkt. 1

 • 6. Przedmiot zamówienia :

Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg gminnych w 2008 roku..

 • 1. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie profilowania równiarką i stabilizowania walcem wibracyjnym nawierzchni dróg gminnych oraz dostawę z rozplantowaniem na nawierzchni dróg następujących materiałów :

- żwir i mieszanka 0-16 mm

- żwir i mieszanka 0-31,5 mm

- żwir i mieszanka : 0-4 mm

- grys : 16-20 mm

- tłuczeń : 4-63 mm

- kamień : 63 mm

- piasek : 0-2 mm


 • 7. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

8. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

9. Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie do 31 grudnia 2008 roku

10. Wadium nie jest wymagane

 • 11. Warunki uczestnictwa w przetargu :

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych

- posiadają zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone kruszywa odpowiadają normom wyszczególnionym w punkcie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


12. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w ofercie następujące świadczenia i dokumenty:

 • a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W dokumencie tym winna być wskazana osoba lub osoby uprawniona do podpisania oferty.
 • b. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 ).

c. podpisany projekt umowy (załącznik nr 3 )

d. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone kruszywa odpowiadają normom

wymienionym w punkcie 3 SIWZ (oryginał lub potwierdzona za zgodność kserokopia)


 • 13 Kryterium oceny oferty -

- cena 100% • 14 materiały przetargowe ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępne są tutaj:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (57KB),
2) Formularz ofertowy - (38KB),
3) Oświadczenie - (27KB),
4) Projekt umowy - (43KB)

 • 15 Termin związania z ofertą - 30 dni

16. Termin składania ofert : 27-03-2008 Godz. 10:30

Miejsce: Urząd Gminy w Przodkowie, 83-304 Przodkowo,

ul. Kartuska 21, pokój nr 12 (Sekretariat Urzędu)

 • 17 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert :

Data : 27.03.2008 Godzina 10:45


Miejsce : Urząd Gminy w Przodkowie, 83-304 Przodkowo

Ul. Kartuska 21, pokój nr 11 (sala posiedzeń)


Przodkowo, dnia 17 marca 2008 roku

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytworzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Utrzymanie dróg gminnych

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Utrzymanie dróg gminnych

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Utrzymanie dróg gminnych

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

Utrzymanie dróg gminnych

Załącznik do dokumentu

Osoba wytwarzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wytwarzenia informacji: -----
Osoba wprowadzająca informację: Węsiora Mieczysław
Data wprowadzenia informacji: -----

strona 1 z 17 | 12345...17»

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry